Beste,

U heeft wellicht al vaker over ‘GDPR’ gehoord, dit is een maatregel die tot doel heeft uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

We springen steeds voorzichtig om met de gegevens van onze cliënten.
Hierbij willen we u informeren welke gegevens we verzamelen en wat we hiermee doen.

Welke gegevens kunnen we verzamelen over u en uw kind?

- Identificatiegegevens: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, rijksregisternummer

- Ziekenfonds waar u bij aangesloten bent i.f.v. tegemoetkomingen

- Gegevens van uw huisarts en / of verwijzer

- Gezondheidsgegevens (bv. diagnoses, medicatie, ontwikkelingsanamnese, verslagen, …)

- Schoolgegevens

- Gegevens over familieleden

Met welke reden verzamelen we deze gegevens?

Deze gegevens worden verzameld om gepaste en kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. De identificatiegegevens worden ook gebruikt voor administratieve doeleinden, vb. opmaak van terugbetalingsattest van medicatie, aanrekenen prestaties bij mutualiteit.

Omdat er tussen u en ons als hulpverlener, psycholoog of kinderpsychiater, een behandelrelatie bestaat, is dit de basis waarop de gegevens verzameld en bewaard worden. We doen dit omdat dit wettelijk verplicht is, maar ook omdat het noodzakelijk is om zowel uw als ons belang te beschermen.

In het uitzonderlijke geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, zullen we ook gegevens over de gezondheid moeten verwerken om de klacht of het schadegeval op te volgen.

Delen wij gegevens met anderen?

Eerst en vooral vallen de gegevens die we van u en over u hebben al onder het beroepsgeheim. Dit is reeds een strenge regelgeving en betekent dat we gegevens enkel delen met anderen wanneer dit geoorloofd is en we hiervoor uw toestemming hebben. Delen van gegevens met anderen kan nodig zijn voor een goede zorgverlening. Denk daarbij aan overleg met andere zorgverleners zoals je huisarts/kinderarts, het CLB, andere betrokken hulpverleners, …

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van de gegevens?

Binnen ANEKTO is elke therapeut / arts verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van uw gegevens. U kan hem of haar bereiken via de contactgegevens voorzien bij intake. Groepspraktijk Anekto is verplicht om je dossier gedurende 30 jaar te bewaren, dus ook gegevens worden gedurende deze termijn bewaard.

Als cliënt zijn er verschillende rechten die je kan uitoefenen op de gegevens die we van u bewaren. Deze kan u terugvinden in de Wet op de patiëntenrechten.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.